Günahları Sildiren Olmazları Olduran Dua

0
11377
günahları sildiren dua

Günahları Sildiren, Olmazları Olduran, Demiri Eriten, Doğumu Kolaylaştıran, Suları Donduran, Dağları Yumuşatan, Delileri Akıllandıran ve Tüm Sıkıntıları Açan Eşsiz Bir Dua

Veysel Karani hazretleri bu hadis-i şerifi, Hz. Ömer ve Hz. Ali efendimizden rivayet etmiştir. Peygamber efendimiz bu dua ile ilgili olarak şöyle söylemektedir. Allahın isimleri var bu isimlerle kim dua ederse, beni hak ile gönderen Allaha yemin ederim ki, Allah onun duasını kabul eder. Demir bloklarına bu duayı yapsa, Biiznillah demiri eritir. Akan suya bu duayı yapsa, Biiznillâh su donar kalır. Beni hak ile gönderen Allaha yemin ederim, bir adamı açlık ve susuzluk öldürecek raddeye gelse, bu isimlerle dua etse, Allah onu yedirir ve içirir. Bu isimlerle arasında dağ olsa ve o dağı aşıp gideceği yol olsa, o dağın üzerine bu isimlerle dua okusa, Allah o kişiye dağdaki en sarp (zor) geçitleri yumuşatır ve o istediği yere kolayca ulaşır. Deli, aklı kıt bir insanın üzerine okunsa, deliliğinden kurtulup iyileşir. Çocuğunu doğurması zor olan bir kadına okunsa doğumu kolaylaşır. Bir şehir cayır cayır yanarken bu isimleri okusa evi de o şehirde olsa şehrin her yeri yansa onun evi yanmaz.

Kırk Cuma gecesi bu duayı okumaya devam edenin Allah ile arasında kimsenin bilmediği ne kadar gizli günahı varsa hepsi bağışlanır, silinir.  Allaü Teâlâ o kişi ile diğer insanlar arasında olan günahlarını ( helalleşmeye çalışıp helallik alamadığı kul haklarını da dahil) mağfiret eder. Yani Allah, ahirette helallik konusunda o kişinin vekili olur. Allah hak sahibini, hakkını size helal etmesi karşılığında mükâfat teklif eder. O kişide böylece size hakkını helal eder.

Beni hak ile gönderen Allaha yemin ederim ki, bu isimlerle kim dua ederse, dünyanın ne kadar derdi ve kederi varsa Allahü Teâlâ hepsini ondan açar kaldırır.

Eğer bir adam kendisine zulüm eden zalim zorba bir hakim, sultan veya yöneticiye bu isimlerle beddua edecek olsa Allahü Teâlâ o kişiyi onun zulmünden kurtarır.

Bir kişi bu duayı uyumadan önce okusa, duada geçen Allah’ın her bir ismine karşılık Allah 70 bin melek gönderir. O melekler onun günahlarının bağışlanması için istiğfar ederler ve ona dua ederler. Bazen onun için sevaplar yazarlar bazen de günahlarını ondan silerler ve Sûr’a üfürülünceye kadar yani kıyamet gününe kadar onun derecesini yükseltmek için dua ederler.

Bu müjdeleri duyan Selmân (Radıyâllahu Anh): “Ya Rasûlüllah! Allah bu isimleri okuyana bunca sevabı verecek öyle mi?” diye sorunca Rasûlüllah (sallallâhü aleyhi ve sellem): “Evet ey Selmân! Ben sizin diğer (faziletli) amelleri bırakıp sadece bununla yetinmenizden korkmasaydım, elbette sana bu anlatılanlardan daha acayip müjdeler açıklardım” buyurdu. Bunun üzerine Selman (Radıyâllahu Anh) “Ya Rasülallah! Bize bu isimleri öğret” deyince Rasâlüllah (sallallâhü aleyhi ve sellem): “Peki o zaman şunları söyle” buyurdu.

Duanın Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumme salli ala muhammedin ve ali muhammed tayyibinet tahirin.

Allâhümme inneke hayyün lâ temûtü ve hâlikun lâ tüglebü ve gâlibün lâ tüglebü ve basîrun lâ tertâbü ve semîun lâ teşükkü ve kahhârun lâ tukheru ve ebediyyün lâ tenfedü ve karîbün lâ teb-udü ve şâhidün lâ yegîbü ve ilâhün lâ tüdâddü ve kâhirun lâ tuzlemü ve samedün lâ tüd-amü ve kayyûmün lâ tenâmü ve muhtecibün lâ türâ ve cebbârun lâ tüdâmü ve azîmün lâ türâmü ve âlimün lâ tü’lemü ve kaviyyün lâ tad-ufü ve cebbârun lâ tûsafü ve vefiyyün lâ tühlifü ve adlün lâ tehîfü ve ganiyyün lâ teftekıru ve kenzün lâ tenfedü ve hakemün lâ tecûru ve menîun lâ tukheru ve ma’rûfün lâ tünkeru ve vekîlün lâ tuhkaru ve vitrün lâ tüsteşâru ve ferdün lâ testeşîru ve vehhâbün lâ tümellü ve lâ türaddü ve serîun lâ težhelü ve cevâdün lâ tebhalü ve azîzün lâ težillü ve alîmün lâ techelü ve hâfizun lâ tagfülü ve kayyûmun lâ tenâmü ve mucîbün lâ tes-emü ve dâimün lâ tefnâ ve bâkın lâ teblâ ve vâhıdün lâ tüşbehûve muktedirun lâ tünâzeu ve azîmün lâ tûsafü ve vekîlün lâ tühâlefü ve veliyyün lâ tes-emü ve ganiyyün lâ tünâzeu yâ kerîmü yâ kerîmü yâ kerîmül cevâdül mükrimü yâ kadîrul mücîbül müteâli yâ celîlül celîlül mütecellilü yâ selâmül mü’minül müheyminül azîzül vehhâbül cebbârul mütecebbiru yâ tâhirut tuhrul mütetahhiru yâ kâdirul kâdirul muktediru yâ azîzül müızzül müteazzizü sübhâneke innî küntü minezzâlimîn. Allâhümme innî es-elüke ve lâ es-elü gayrake ve ergabü ileyke ve lâ ergabü ilâ gayrike ve es-elüke emânel hâifîne ve câral müstecîrîne, el fettâha ilel Hayrâti mukîlel ašerâti mümhıyes seyyiâti kâtibel hasenâti râfiad deracâti ve es-elüke bi efdalil mesâili küllihâ ve e’zamihâ ve encehıhelležî lâ yenbegî lil-abdi en yes-eleke illâ bihâ yâ Allâhü yâ Rahmânü ve bi esmâikel husnâ ve bi emšâlikel ulâ ve ni’metikelletî lâ tühsâ ve bi ekrami esmâike aleyke ve ehabbihâ ileyke ve eşrafihâ ındeke menzileten ve akrabihâ minke vesîleten ve eczelihâ minke ševâben ve esraıhâ minke icâbeten ve bismikel meknûnil mahzûnil celîlil ecellil azîmil e’zamilležî tühıbbühû ve terdâ ammen deâke bihî ve testecîbü lehû duâehû ve hakkan aleyke en lâ tahrime sâileke ve biküllismin leke fittevrâti vel incîli vez zebûri vel furkâni ve biküllismin hüve leke allemtehû ehaden minhalkıke ev lem tüallimhü ehaden ve biküllismin deâke bihî hameletü arşike ve melâiketüke ve asfiyâüke min halkıke ve bihakkıs sâiline aleyke verrâgıbîne ileyke vel muavvižîne bike vel mütedarri-îne ileyke ve bi hakkı külli abdin müteabbidin leke fî berrin ev bahrin ev sehlin ev cebelin ve ed’ûke duâe men kadişteddet fâkatühû ve azume cürmühû ve eşrafe alel heleketi ve daufet kuvvetühû ve men lâ yešiku bişey in min amelihî ve lâ yecidü lifâkatihî ve lâ liženbihî gâfiran gayrake ve lâ müstegâšen sivâke herabtü ileyke mu’terifen gayra müstenkifin ve lâ müstekbirin an ıbâdetike, bâisün fakîrun müstecîrun ve es-elüke bi enneke entellâhülležî lâ ilâhe illâ entel hannânül mennânü bedîus semâvâti vel ardı žül celâli vel ikrâmi âlimül gaybi veşşehâdetir rahmânür rahimü enter rabbü ve enel abdü ve entel mâlikü ve enel memlûkü ve entel azîzü ve enežželîlü ve entel ganiyyü ve enel fakîru ve entel hayyü ve enel meyyitü ve entel bâkî ve enel fânî ve entel muhsinü ve enel müsîü ve entel gafûru ve enel müžnibü ve enter rahîmü ve enel hâtıü ve entelhâliku ve enel mahlûku ve entel kaviyyü ve ened daîfü ve entel mu’tî ve enes sâilü ve entel âminü ve enel Hâifü ve enter râziku ve enel merzûku ve ente ehakku men şekevtü ileyhi vesteantü bihî ve se-eltühû ve racevtühû li enneke kem min müžnibin kad gaferte lehû ve kem min müsî-inkad tecâvezte anhü fagfirlî ve tecâvez annî yâ erhamerrâhimîn. Âmin.

Duanın Türkçe Anlamı

 • Şüphesiz Sen hiç ölmeyecek Hayy’sın (dirisin).
 • Aciz bırakılamayacak bir Hâlik’sın (yaratıcısın).
 • Mağlup edilemeyen bir Galib’sin.
 • Neyin ne olduğunda hiç şüphelenmeyen bir Basirsin (görücüsün).
 • Duyduklarında hiç şüphe etmeyen bir Semi’sin (işiticisin).
 • Asla ezilemeyen bir Kahharsın (ezicisin).
 • Hiç tükenmeyecek bir Ebedisin (sonsuzsun).
 • Uzak olmayan bir Karib’sin (yakınsın).
 • Kaybolmayan bir Şahid’sin (her şeyin tanığı»).
 • Zıttına gidilemeyen bir ilah’sın (Kendisine tapılmayı hak edensin).
 • Zulme ugratılamayacak bir Kahir (ezici güç sahibi)sin
 • Yedirilemeyen bir Samed’sin (ihtiyaçsızsın).
 • Hiç uyumayan bir Kayyüm’sun (her şeyi ayakta tutansın).
 • Görülemeyen bir Muhtecib’sin (nurani hicaplarla örtülüsün).
 • Haksızliga ugratılamayan bir Cebbarsın (istediğini istedigine zorla yaptıransın).
 • Hakaret etmek isteyenler tarafından kastedilemeyecek derecede Azim’sin (büyüksün).
 • Öğretilmeyen bir Alim’sin.
 • Zayıflamayan bir Kaviy’sin (güçlüsün).
 • Vasfedilemeyen (nitelenemeyen) bir Cebbarsın (tarif etmeye çalışanları acizliğe mecbur edensin).
 • Söz bozmayan bir Vefiysin (vefakarsın).
 • Zulmetmeyen bir Adl’sin (adaletin ta kendisinin).
 • Fakir olmayan bir Ğaniy’sin (zenginsin).
 • Tükenmeyen bir Kenz’sin (aranacak bir hazinenin).
 • Zulmetmeyen bir Hakem’sin (doğru hüküm verensin).
 • Kahredilemeyen bir Meni’sin (ulaşılamayansın).
 • İnkar edilemeyen bir Marüf’sun (sıfatlarıyla bilinensin).
 • Hakir görülemeyen bir Vekilsin (küçümsenemeyecek şekilde kullarının işlerini yönetensin).
 • Istişire edilemeyen bir Vitr’sin (kimsenin Kendisine ulaşıp istişare edemeyeceği kadar teksin).
 • Istişare etmeyen bir Ferd’sin (kimseye danışma ihtiyacı duymayan tek varlık»).
 • Bıkmayan ve geri çevirmeyen bir Vehhabsın (vermekten usanmayıp bolca nimet verensin).
 • Gaflet etmeyen bir Seri’sin (istediğin işi çarçabuk görensin).
 • Cimrilik etmeyen bir Cevad’sın (cömertsin),
 • Cehalet etmeyen bir Alim’sin (ziyade bilensnin).
 • Gafil olmayan bir Hafız’sın (korumak istediklerini boş bırakmayan bir koruyucusun).
 • (Duaları kabul etmekten) bıkmayan bir Mücib’sin (kabul edicisin).
 • Yok olmayan bir Daim’sin (süreklisin).
 • Eskimeyen bir Baki’sin (sonsuzsun).
 • Kendisine benzenilemeyen Vahid’sin (birsin).
 • Çekişilemeyen Muktedir’sin (güç sahibisin),
 • Vasfedilemeyen (anlatılamayacak derecede) Azim’sin (büyüksün).
 • Muhalefet edilemeyen bir Vekilsin (bütün işler kendisine ısmarlanan Zat’sin).

Günahları sildiren olmazları olduran bu muhteşem duayı dilinizden hiç düşürmeyin, fırsat buldukça okumaya devam edin. Dua ettikten sonra peygamber efendimize salavat getirmeyi de ihmal etmeyin.

Kaynak: Ebû Nuaym – Hilyetül Evliyâ (8/55-56); Necmüddin Ömer en-Nesefî, el-Kand fî zikri ulemâi Semerkand, No:911, sh:490-491

CEVAP VER