Namaz Duaları

namaz duaları

Namaz duaları Kur’anı Kerim’den bölümler değildir. Peygamber Efendimizden öğrenilmiştir. Bu sebeple dua okumaya başlarken Eûzü-Besmele okunmaz. Tekbir getirilir.Yani Allâhü Ekber denilerek başlanır.

Namaz Duaları

Sübhâneke Duası

 1. Sübhânekallâhümme ve bi hamdik.
  Allahım! Seni tesbih eder Sana hamdedrim.
 2. Ve tebârekesmük.
  Senin ismin mübarektir.
 3. Ve teâlâ ceddük.
  Senin şanın yücelerden yücedir.
  Ve celle senâük.
  Seni övmek pek yücedir.
 4. Ve lâ ilâhe ğayrük.
  Sen den başka hiç bir ilah yoktur.

Ve celle senâük : Bu kısım sadece cenaze namazında okunur.

Tesbit Etmek: Cenâb-ı Allâh’ı şanına layık sıfatlarla anmak demektir.

Tenzih Etmek: Uzak tutmak, yaklaştırmamak.

Sübhâneke: Cenâb-ı Allâh’ı noksanlıklardan uzak tutmak.

Duâlara “Allâhü Ekber” diyerek tekbir ile başlanır. Namazda “Sübhâneke” duâsını okumak sünnettir. Bütün namazların ilk rekatında “Allâhü Ekber” dedikten sonra ilk “Sübhâneke” okunur. İkindi namazının sünnetinin ve Yatsı namazının dört rekatlı ilk sünnetinin üçüncü rekatlarına da “Sübhâneke” ile başlanır. Teravih namazı dörder rekat olarak kılınırsa üçüncü rekatına da yine “Sübhâneke” ile başlanır.

Ettehıyyâtü Duası

 1. Et-tehıyyâtü lillâhi.
  Bütün dualar Allâh içindir.
  ves-salevâtü vet-tâyyibat
  ve bütün övgüler bedeni ve mali ibadetler.
 2. Es-selâmü aleyke eyyühen-nebiyyü
  Selam olsun sana ey nebi
  ve rahmetullâhi ve berakâtüh.
  ve Allâh’ın rahmeti ve bereketi de üzerine olsun.
 3. Es-selâmü aleynâ
  Selam hem bizim üzerimize
  ve alâ ibâdillâhis-sâlihin
  hem de Allâh’ın salih kullarının üzerine olsun.
 4. Eşhedü en-lâilahe illâlâh
  Ben tanıklık ederim ki Allâh’tan başka ilah yoktur
  ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh.
  yine tanıklık ederim ki, Hz. Muhammed O’nun kulu ve Rasûlûdür.

Et-tahıyâtü duâsı bize  Mi’rac gecesini anlatmaktadır.

 1. Numaralı bölüm, Peygamber efendimizin mirac gecesinde ilahi ilham sonucu Allâh’ı selamlamak ve O’na duâ etmek üzere söylediği cümlelerdir.
 2. Numaralı bölüm, Peygamber Efendimizin bu selamına yüce Rabbimizin cevabıdır.
 3. Numaralı bölüm, Peygamber Efendimizin Allâh Te’âlâ dan gelen bu selamın diğer peygamberlere ve Allâh’ın salih kullarına ulaşmasını dilemek için yaptığı duâ cümleleridir.
 4. Numaralı bölüm, “Kelime-i Şahadet” olup Allâh Te’âlâ ile Peygamber Efendimiz arasında alıp verilen bu selamlardan sonra başta Cebrail (a.s) olmak üzere bütün melekler “Kelime-i Şahadet” getirmek suretiyle bu ana tanıklık etmişlerdir. Et-tahıyyâtü duâsını namazlardaki bütün oturuşlarda okumak vaciptir.

Allâhümme Salli Duası

 1. Allâhümme salli alâ muhammedin ve alâ âli Muhammed.
  Allâhım Hz. Muhammed’e rahmet et ve Hz. Muhammed’in ailesine (rahmet et).
 2. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm
  Hz. İbrahim’e rahmet ettiğin gibi ve Hz. İbrahim’in ailesine (rahmet ettiğin gibi).
 3. İnneke hamîdün-mecîd.
  Şüphesiz sen övülmeye layık yücesin.

Allâhümme Bârik Duası

 1. Allâhümme bârik alâ muhammedin ve alâ âli Muhammed.
  Allâhım Hz. Muhammed’i mübarek kıl ve Hz. Muhammed’in ailesini (mübarek kıl).
 2. Kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm
  Hz. İbrahim’i mübarek kıldığın gibi ve Hz. İbrahim’in ailesini (mübarek kıldığın gibi).
 3. İnneke hamîdün-mecîd.
  Şüphesiz sen övülmeye layık yücesin.

Bu duâlar, et-tahıyyâtü duâsından sonra Peygamber Efendimizin okunmasını tavsiye ettiği duâlardır. Bu duâları okumak sünnettir. Bütün namazların son oturuşlarında Et-tahıyyâtü duâsından sonra “salli-bârik” duaları okunur. İlkindi namazının sünnetinin ve Yatsı namazının dört rekatlı ilk sünnetinin ikinci rekatındaki ilk oturuşta Et-tahıyyâtü duâsından sonra “salli-bârik” duâları okunur. Teravih namazı dörder rekat olarak kılınırsa ikinci rekatındaki ilk oturuşta Et-tahıyâtü duasından sonra “salli-bârik” duâları okunur. “salli-bârik” dualarından sonra namaz devam edip üçüncü rekata kalkılıyorsa bu rekata sübhâneke ile başlanır.

Rabbenâ Duâları

 1. Rabbenâ âtinâ fid-dünya haseneten ve fil-âhirati haseneten ve kınâ azâben-nâr.
  Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ve güzellik ve ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru.
 2. Rabbenağfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekûmül-hisâb.
  Rabbimiz! Beni, ana-babamı ve bütün mü’minleri affeyle (o)  hesap gününde.
 3. Bi rahmetike yâ erhamer-râhimîn
  Ey merhametlilerin en merhametlisi merhametinle (diliyorum).

Kur’an-ı Kerimde Rabbenâ ile başlayan ayetler duâdır. Bundan dolayı bu duâlara duâ ayetleri de denir. Çünkü bu duâlar Kur’an-ı Kerim’de Bakara Sûresi 201 ile İbrahim Sûresi 41. ayette geçmektedir. Bu sebeple 1. ve 2. bölüm namazda ayakta iken kıraat yerinde zammi sûre yerine de okunabilir.

Rabbenâ duâları namazın son oturuşunda Salli-Bârik’ten sonra okunması sünnettir. Salli-Bârikten sonraki zaman duâ zamanıdır. Rabbenâ duâlarını okuduktan sonra Kur’an-ı Kerim’den duâ ayetleri duâ niyetiyle okunabilir. Ayrıca Peygamber Efendimizin de öğrettiği duâlar da okunabilir.

3 Numaralı kısım Rabbenâ duâlarına ilavedir. Bu bölümü yaptığımız bütün duâların sonunda okuyabiliriz. 3 numaralı kısım hariç diğer kısımlar Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir.

Kunut Duâsı - 1

 1. Allâhümme innâ neste’înüke ve nestağfiruke ve nestehdîk.
  Allâhım! Biz yardımı senden dileriz. Bağışlanmayı ve hidayeti de (dileriz).
 2. Ve nü’minü bike netûbü ileyyk.
  Sana iman eder, Sana tevbe ederiz.
 3. Ve netevekkelü aleyyk.
  Ve Sana tevekkül ederiz (güveniriz).
 4. Ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürûke ve lâ nekfürûk
  Seni överiz. Bütün hayırlar sendendir. Sana şükreder, nankörlük etmeyiz.
 5. Ve nahle’u ve netrukü mey-yefcüruk.
  Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni terk eder, onlarla olan ilişkimizi keseriz.

Yatsı namazının son sünnetinden sonra kılınan vitir namazının son rekatında zammi sûreden sonra ayakta iken “Allâhü Ekber” denildikten sonra duâ okumak vaciptir. Burada herhangi bir duâ okunabilir. Ancak kunut duâlarını okumak sünnettir. Kunut duâlarını bilmeyenler başka duâlar okuyabilir (veya fatiha okuyabilir). Ardından rükuya gidilir. Peygamber efendimiz bu duâları namazın dışında da önemli zamanlarda okuyordu. Bu sebeple de her müslümanın ezberlemesi lazımdır.

Kunut Duâsı - 2

 1. Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüd.
  Allâhım! Yalnız sana kulluk ederiz, sadece senin için namaz kılar ve secde ederiz.
 2. Ve ileyke nes’â ve nahfid.
  Sadece sana yönelir, sana (dinine) yardım ederiz.
 3. Nercû rahmeteke. Ve nahşâ azâbek.
  Rahmetini umarız. Ve Azabından korkarız.
 4. İnne azâbeke  bil-küffâri mülhık.
  Şüphesiz senin azabın kafirlere ulaşır.

Peygamber Efendimiz vitir namazının son rekatında rukûya varmadan önce kunut dualarını okurdu. Ayrıca zor ve sıkıntılı günlerinde de beş vakit namazın farzında son rektta rukûdan kalkınca kunut duâsı okurdu. Kunut duâları imanı güçlendirmeye, Allâh’a güveni arttırmaya, Allâh düşmanlarına karşı tavır almaya yönelik olarak vitir namazının dışında da her zaman okunabilecek duâlardır. Bu kadar faziletine rağmen maalesef halkımız arasında en az ezbere bilinen ve en az okunan duâdır.

Âmentü Duâsı

 1. Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî vel-yevmil-âhiri ve bil-kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ  Vel-ba’sü ba’del-mevti hakkun.
  Ben Allâh’a inandım, melklerine kitaplarına (da), Peygamberlerine, âhiret gününe, Kadere (de) iyilik ve kötülüğün Allâh’tan olduğuna (O’nun izniyle), öldükten sonra dirilmenin gerçek olduğuna (inandım) 
 2. Eşhedü en-lâilâhe illâllâh. Ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh.
  Ben tanıklık ederim ki, Allâhtan başka ilah yoktur. Yine tanıklık ederim ki (Hz.) Muhammed O’nun kulu ve rasûlüdür.

Peygamber Efendimize “iman nedir?” diye soran kişiye Peygamber Efendimiz bunlara inanmayı saymıştır. Âmentü imanın şartları ve esaslarıdır. Her müslüman, çocuklarına bulüğ çağına gelmeden nelere iman edilmesi gerektiğini yani Âmentü’yü öğretmelidir. Âmentü namazın içinde okunabilecek bir duâ değildir.